Plataforma WORKss

Disseny i població

A la Plataforma Cohort WORKss 7, una cohort retrospectiva, s’han inclòs les persones afiliades que formen part de la MCVL i que han estat ocupades o desocupades percebent una prestació o subsidi almenys un dia entre 2004 i 2015 en el Règim General de la Seguretat Social. Els afiliats a Règims especials i els pensionistes que no hagin estat com a actius en cap moment en el Règim General entre 2004 i 2015, han estat exclosos.

Així mateix, per a poder controlar el possible efecte cohort o generació, s’han inclòs només les persones nascudes entre 1950 i 1979, agrupades en tres cohorts de naixement: 1950-1959 (entre 45 i 54 anys en 2044), 1960-1969 (entre 35 i 44 anys en 2004) i 1970-1979 (entre 25 i 34 anys en 2004).

 

Figura 2. Esquema sobre el seguiment de la població d’estudi entre 2004 i 2015 organitzada en tres cohorts d’afiliats al règim general de la Seguretat Social a Espanya segons la seva edat en 2004: 25-34 anys (primerenca), 35-44 anys (mitjana) i 45-54 anys (tardana).

El total de persones en que es basa la informació presentada a la plataforma ha estat de 753.341 afiliats.

Indicadors de salut i variables descriptives

En aquest treball s’han seleccionat els dos indicadors de salut inclosos en la MCVL: la incapacitat permanent (IP) i la mortalitat prematura (MP).

En la IP, segons la Llei General de Seguretat Social, s’inclou a aquells afiliats als quals després d’haver patit un problema de salut, i abans de l’edat de la seva jubilació, es constata per una comissió mèdica (Equips de Valoració de la Incapacitat en cada província i Institut Català d’Avaluacions Mèdiques a Catalunya) que a causa del seu problema de salut veuen reduïda o suspesa per complet la seva capacitat per a treballar. En aquest estudi s’han inclòs aquelles IP per contingències comunes i professionals amb grau de total, absoluta i gran invalidesa, la qual cosa representa un total de 18.288 casos, excloent la IP parcial, entre 2004 i 2015.

Per la seva part, la MP inclou a totes les persones mortes abans dels 65 anys mentre estaven afiliats entre 2004 i 2015. El total entre 2004 i 2015 va ser de 5.661 morts. L’edat mitjana de la mort va ser de 50 anys.

Per a cada persona inclosa en l’estudi estan disponibles l’ocupació, classificada a partir del grup de cotització, en no manual qualificat i no qualificat, i manual qualificat i no qualificat (Figura 3); i l’activitat econòmica codificada segons la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) 2009 i agrupada en deu categories: Agricultura, ramaderia, pesa i indústries extractives; Indústria manufacturera; Producció i distribució d’energia; Construcció; Comerç; Hostaleria, transport i telecomunicacions; Intermediació financera; Activitats immobiliàries; Administració pública; Educació, activitats sanitàries, serveis a la comunitat i activitats en les llars.

Atès que la informació de cada individu respecte a la seva ocupació i/o activitat econòmica de la seva empresa pot canviar al llarg del període de seguiment, assignem anualment a cada individu en la categoria en la qual ha estat més temps en aquest any.

 

Figura 3. Correspondència categoria professional segons el grup de cotització a la Seguretat Social 9.

Anàlisi i resultats globals

En primer lloc, s’han calculat les taxes d’incidència anuals d’IP i MP, com a quocient entre el nombre de casos D’IP o MP en un any específic i el temps exacte acumulat per cada afiliat en aquest any. És a dir, s’ha sumat de manera exacta els temps que cada persona ha estat d’alta en el règim general de la Seguretat Social aquest any. En aquells casos de MP o IP s’ha restat el temps a partir de la data en la qual s’ha produït la mort o la incapacitat.

La taxa, tant d’IP com de MP s’ha expressat per 10.000 afiliats-any i s’ha calculat específicament segons les combinacions possibles de l’ocupació (4 categories), l’activitat econòmica (10 categories) i la cohort de naixement (3 categories), per a homes i dones per separat. Com a resum dels gràfics que es poden veure en la Plataforma Cohort WORKss, en la Taula 1 es presenten les taxes d’incidència per 10.000 persones-any d’Incapacitat Permanent (a) i Mortalitat Prematura (b) per cohort de naixement segons sexe, ocupació i activitat econòmica.

 

Taula 1a. Incapacitat Permanent (taxa d’incidència per 10.000 persones-any) en el període 2004-2015 per cohort de naixement segons sexe, ocupació i activitat econòmica.

Taula 1b. Mortalitat prematura (taxa d’incidència per 10.000 persones-any) en el període 2004-2015 per cohort de naixement segons sexe, ocupació i activitat econòmica.

Referències