Limitacions i fortaleses

Com en tot estudi, en les dades que es presenten en la Plataforma Cohort WORKss existeixen limitacions que s’han de tenir en compte per a una interpretació adequada.

  1. Les dades presentades són descriptius, sense que s’hagi realitzar una anàlisi formal per a valorar les possibles interaccions entre l’efecte edat, que com és d’esperar s’observa amb claredat, i els efectes períodes i cohort. No obstant això, sobre la base d’altres estudis podem descartar l’efecte període, mantenint-se estable la incidència anual d’IP i MP. En futurs estudis s’ha de valorar formalment l’efecte cohort que sembla produir-se.

  2. Atès que poden existir canvis d’ocupació i/o activitat econòmica al llarg del període de seguiment, s’ha assumit assignar anualment a cada individu a la categoria en la qual ha estat més temps aquest any, la qual cosa en alguns casos pot afectar el càlcul de la taxa en una determinada categoria.

  3. La IP i la MP es presenten sense diagnòstic mèdic, una dada que d’estar disponible ajudaria a millorar la vigilància de formular conclusions més específiques sobre les tendències de la incidència de la IP i la MP.

  4. Igualment, i encara que no coneixem amb precisió l’exhaustivitat del registre de defuncions en la MCVL, hem observat que les taxes específiques per edat (25-34, 35-44 i 45-54) són sempre inferiors que les registrades per l’Institut Nacional d’Estadístiques 9 per al conjunt de la població en 2004 i 2015, la qual cosa indica, molt possiblement, l’efecte del treballador sa 10. Això és, les persones que treballen són, en principi, les més sanes, per la qual cosa la seva discapacitat i moralitat són menors.

  5. Finalment, cal tenir en compte que no queden inclosos els treballadors que no tenen cobertura (ocupació informal), que s’estima són al voltant del 5% 11, ni tampoc els autònoms al voltant del 15% 12. Aquests últims s’han exclòs perquè no es podria fer una anàlisi de la IP, perquè en el període d’estudi no tenen cobertura enfront de la IP, però sí que es podria

No obstant això, també existeixen una sèrie de fortaleses que ens donen confiança sobre la utilitat dels resultats mostrats en la Plataforma Cohort WORKss:

  1. La pròpia base de dades, que permet observar la tendència longitudinal de la incidència de dos fenòmens de tanta rellevància sanitària com la IP i la MP, en relació amb la vida laboral de les persones incloses en la MCVL. Tot això basat en dades de qualitat i ja recollits per a finalitats de gestió.

  2. El fet de disposar de dates d’alta i baixa de cada situació del treballador ha permès calcular, de manera precisa, el temps exacte que el treballador ha estat a risc d’acollir-se a una IP o ha estat a risc de morir i, amb això, s’ha pogut treballar amb una densitat d’incidència exacta.

  3. Els primers dotze anys de seguiment disponibles es podran continuar ampliant a mesura que es vagin publicant les noves dades anuals de la MCVL.

Referències