Funcionamient de la Plataforma WORKss

La Plataforma Cohort WORKss mostra gràficament informació agregada anualment sobre mortalitat i incapacitat permanent (en valors absoluts o en termes de taxa d’incidència), tant en format gràfic com en forma de taula sobre la base de qualsevol combinació de les variables: sexe, cohort de naixement, ocupació o activitat econòmica.

Prenent la mortalitat com a exemple, s’ha fet el recompte anual de les morts per a cada combinació per sexe, cohort de naixement, ocupació i activitat econòmica. Així, per exemple, podem tenir el nombre de morts l’any 2004, per als homes, nascuts entre 1950 i 1959, amb una ocupació manual no qualificada i ocupat en una activitat econòmica de serveis.

El gràfic generat mostra, en l’eix d’ordenades, els valors en dades absolutes o la taxa de mortalitat o incapacitat permanent per 10.000 persones-anys i, en l’eix d’abscisses, els anys del període actualment inclòs.

Així, si se selecciona la mortalitat en valors absoluts i que el gràfic sigui per cohort, el que veiem són tres línies que representaran els valors de mortalitat, en valors absoluts, entre 2004 i 2015 per a cadascuna de les tres cohorts disponibles (50-59, 60-69 i 70-79).

D’altra banda, si es tria incapacitat permanent expressada en taxa i en el desplegable es tria la variable sexe, apareixerà un gràfic amb dues línies (una per a homes i l’altra per a dones) amb els valors de la taxa de la incapacitat permanent.

Finalment, en la part inferior del gràfic es mostra una taula descriptiva que permet veure la distribució de les dades seleccionades.